Odpowiedzialność Cywilna za szkody spowodowane wykonywanym zawodem. Ubezpieczenie dobrowolne.

Odpowiedzialność Cywilna za szkody spowodowane wykonywanym zawodem. Ubezpieczenie dobrowolne.

Ubezpieczenie skierowane jest dla 12- tu grup zawodowych wskazanych niżej. Ubezpieczyć może się osoba fizyczna wykonująca niżej wskazany zawód, świadcząca usługę na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną bądź też przedsiębiorca.

W celu obliczenia wstępnej ceny polisy, proszę pobrać stosowny załącznik,wypełnić, podpisać i przesłać do mnie w emailu. Staram się odpowiadać tego samego dnia po otrzymaniu niezbędnych informacji. Nie wykluczam prośby o informacje dodatkowe.


WYKAZ ZAWODÓW

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC zawodowej – do pobrania

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje OC Ubezpieczonego za szkody poniesione przez osoby trzecie wskutek uchybienia popełnionego przez Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem działalności zawodowej.

Zakresem podstawowym ubezpieczenia objęte są również szkody:

  • wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego ( z zachowaniem prawa regresu do sprawcy szkody )
  • szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa
  • OC najemcy nieruchomości
  • OC za szkody w dokumentach
  • ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej ( odrębny limit do 10 000 zł. )

Zakres ochrony może zostać rozszerzony o:

  • OC pracodawcy za wypadki przy pracy
  • ochrona retroaktywna ( do 12-tu miesięcy wstecz )
  • przedłużony okres zgłaszania roszczeń ( 12, 24 lub 36 miesięcy )