Obowiązkowe OC do Certyfikatów energetycznych

Obowiązkowe OC do Certyfikatów energetycznych

Oferta ubezpieczenia przeznaczona wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników portalu AudytorzyEnergetyczni.pl prowadzona w formie grupowego ubezpieczenia.
Zarejestrowany Użytkownik jest to osoba, która zarejestrowała się w portalu oraz wykupiła minimum promocyjną reklamę w jednym powiecie ( koszt reklamy ok. 59 zł netto ).

Warunki Programu:


Ubezpieczający: Agencja Reklamowa TERMOWIZJONER, 46-300 Olesno, ul. Opolska 47

Ubezpieczony :   Osoba wskazana przez Ubezpieczającego, będąca Zarejestrowanym Użytkownikiem portalu AudytorzyEnergetyczni.pl, która wykupiła usługę reklamową w portalu, opłaciła należną składkę za OC oraz wypełniła, podpisała i dostarczyła stosowną Deklarację.

Zakres ubezpieczenia:      Obowiązkowe Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku ze sporządzaniem świadectwa charakterystyki energetycznej.

Suma gwarancyjna:            25.000 euro (równowartość w PLN przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta) na każde zdarzenie w okresie ubezpieczenia.

Okres ubezpieczenia:      1 rok

Składka:                           90,00 zł

Odpowiedzialność TUiR Allianz Polska S.A. rozpoczyna się od dnia wskazanego w imiennym Certyfikacie nie wcześniej niż dnia następnego po podpisaniu deklaracji i nie wcześniej niż dnia następnego po zapłaceniu składki.
Jako potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia Ubezpieczony otrzyma imienny Certyfikat, wystawiony niezwłocznie po przesłaniu oryginału Deklaracji oraz potwierdzeniu wpłynięcia składki na konto Ubezpieczającego ( Agencji Reklamowej TERMOWIZJONER ).

Wyłączenia odpowiedzialności zgodne z Rozporządzeniem MF:

Ubezpieczenie nie obejmuje szkód:
1.   polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu,
2.        wyrządzonych przez ubezpieczonego po utracie uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową,
3.       polegających na zapłacie kar umownych,
4.       powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.
Integralną częścią polisy jest: 
Rozporządzenie MF z dnia 28.12.2009r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.

Dokumenty do pobrania:
– Deklaracja przystąpienia
– Rozporządzenie Ministra Finansów